De Toevlucht

"Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Johannes 3:16

Laatste Nieuws en Artikels

Christelijk nieuws en updates
Chanoeka
Wat Advent en Chanoeka met elkaar te maken hebben!
Israelity.nl  1-12-2023

Een Joods feest en een christelijk feest. In dezelfde tijd wanneer wij Advent en Kerst vieren, vieren Joden Chanoeka. Hebben ze wat met elkaar te maken? Chanoeka, het Joodse lichtfeest. Joden steken de menora (achtarmige kandelaar) aan. Het is een feest van hoop. Hoop op de komst van de Messias, het Licht van de wereld, Die zal regeren in Israël. Als Hij komt, zal Hij de stammen van Israël herenigen, de Joden wereldwijd laten terugkeren naar Israël, de tempel herbouwen en vrede brengen.

Bekende journalist roept Israël op de banden met christenen te versterken.
israeltoday.nl  27-11-2023

De ervaren Israëlische journalist Meir Ouziel roept zijn landgenoten op om te erkennen en waarderen wat christenen voor hen doen. Meir Ouziel is een van Israëls bekendste journalisten en satirische columnisten, maar hij was deze week bloedserieus toen hij Israëli’s opriep om dringend de banden met evangelische christenen aan te halen.

Wat moet je als christen met kunstmatige intelligentie?
onderwegonline.nl   28-11-2023

Technologie neemt een steeds belangrijker plaats in onze wereld in en het bepaalt steeds vaker hoe ons leven eruitziet. Volgens de bekende Canadese filosoof Marshall McLuhan vormen wij eerst technologie en daarna vormt het ons. Hoe de smartphone ons de laatste vijftien jaar gevormd heeft, is hiervan een mooie illustratie. Wordt deze technologie autonomer, dan dringen zich ook ethische vragen rondom verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aan ons op.

De eindtijd

De apostel Johannes krijgt een openbaring van Jezus over wat er aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. In het laatste boek van de Bijbel lees je er alles over.


Shalom! Wij heten u van harte welkom op de website van pinkstergemeente "De Toevlucht" in Den Bosch. Het feit dat u onze site bezoekt, geeft aan dat u op zoek bent naar een bijeenkomst met andere gelovigen. Wij komen iedere zondag vanaf 10:00 uur bij elkaar om onze wekelijkse feestelijke diensten te houden. Wij doen dit op verschillende manieren maar altijd met enthousiasme, muziek, zang en uiteraard met het luisteren naar Gods Woord door middel van prediking en studie. Als een rode draad loopt door de samenkomsten de gezamenlijke inbreng gebaseerd op 1 Korintiers 14:26, waar staat dat telkens als wij samenkomen, een ieder iets heeft om bij te dragen. Ook wordt er in de gemeente gezamenlijk gebeden en dit gebeurt naast de zondagsdiensten ook in de wekelijkse gebedsmomenten. Dit vindt plaats op de vrijdagavond vanaf 19:00 uur. Als dit u aanspreekt hopen wij u een keer te mogen ontmoeten in een van onze samenkomsten. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd.


Wie zijn wij

Een kleine multiculturele christelijke gemeente die in alle eenvoud en eensgezindheid onze God wil dienen door, echt en toegewijd te zijn, daadwerkelijk aandacht te schenken aan de noden van anderen en als huisgezin van Jezus Christus elkaar behulpzaam te zijn.

Visie & Missie

Wij willen zijn, een plaatselijke groep van gelovigen die invulling geeft aan de opdracht die God ons door Zijn zoon Jezus Christus aan zijn gemeente heeft geschonken.

Zendingswerk

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde

Al meer dan 30 jaar is onze gemeente ook betrokken bij het kindercentrum in Sabinópolis in Brazilië. Het is allemaal begonnen bij Nico en Trijni van Eijk. Inmiddels hebben zij het werk overgedragen aan hun zoon Oscar samen met zijn vrouw Melina. Eens per jaar komen zij naar Nederland om ons te bezoeken en te vertellen welke grote dingen God ook in Brazilië heeft gedaan.
Het project is er vooral op gericht om kansarme kinderen een betere toekomst te geven. Zeker in zo’n arm land als Brazilië is het nodig dat aan kinderen die op straat leven een kans wordt geboden op een betere toekomst. Het project heeft in de loop der jaren een enorme vlucht genomen. Naast de semi internaten is er ook een geitenfarm, verbouwt men eigen voedsel en zorgt met voor het dagelijks onderhoud. Ook bij dit project geeft onze gemeente een financiële bijdrage en worden individuele kinderen financieel ondersteund. Voor meer info kunt u terecht op www.ezb.nu. Regelmatig zult u ook hier bij ons nieuwe berichten van de EZB zien verschijnen.

Reeds geruime tijd is onze gemeente ook betrokken bij een project in de Filipijnen wat Sunshine corner heet en gevestigd is in de stad Cebu. het betreft de opvang van straatkinderen. Het project bestaat uit twee huizen voor jongens en twee huizen voor meisjes, ieder gebouw staat onder leiding van een vader en een moeder. Daarnaast is er een hoofdgebouw en maatschappelijk werk. In 2010 zijn enkele van onze leden in de Filipijnen geweest om het project te bezoeken.
Naast onze maandelijkse financiële bijdrage worden ook enkele kinderen door leden van onze gemeente financieel geadopteerd. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website www.sunshine-corner.com. In nederland kunt u desgewenst contact opnemen met Dick en Paula v.d. Sluijs, email info@sunshinecorner.nl. Ook hier op onze website zullen regelmatig berichten worden doorgegeven.

Vanaf begin 2000 is onze gemeente betrokken bij de bouw van het kinderdorp in Borneo. Hulp is o.a. verleend bij de bouw van de eerste gebouwen op de grond die bestemd is voor de bouw van een kinderdorp waar op dit moment huisvesting wordt geboden aan 600 kinderen. De visie van Ronny Heyboer is dat uiteindelijk huisvesting zal worden geboden aan tenminste 1000 kinderen. Het kinderdorp bevindt zich midden in het gebied van de Dajaks. Ter plaatse is nu aanwezig, schoolgebouwen, en wordt maatschappelijke en medische hulp verleend.
De Toevlucht draagt met een financiële bijdrage bij in de kosten en ook worden een aantal kinderen financieel geadopteerd. Voor verdere info kunt u gaan naar www.heyboer.org of www.livingwatersvillage.com. Het email adres is ronnyheyboer@gmail.com. Ook hier op onze website zullen regelmatig berichten over het kinderdorp verschijnen.

De Toevlucht werkt nauw samen met gemeente PUAS te Paramaribo die de evangelie verkondiging brengt in Suriname. Deze twee gemeenten hebben afgesproken hun samenwerking op het gebied van evangelisatie en gemeente-opbouw te versterken. Het ontwikkelen, onderhouden en delen van kennis is belangrijk voor beide gemeenten. In de praktijk betekent dit dat men de komende jaren gezamenlijk optrekt als het gaat om onderwijs. De oogst is groot, maar werkers zijn er weinig. Toch heeft de Heer Jezus bevolen, dat wij de Vader moeten bidden om werkers. In deze moderne tijd is netwerken zeer belangrijk als het gaat om evangelisatie, discipelschap en ontwikkeling.
Samenwerken maakt dat de gemeenten hun krachten bundelen. Stichting PUAS werd opgericht door Suryanto en Esther Tasman op 11 april 2004. Hun visie luidt: “Win all for Christ, involve all for Christ, because Christ is for all”. De missie is het evangelie uitdragen in Suriname. Efeziers 4: 11 en 12: ” En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd “.
Stichting PUAS verzorgt een aantal evangelisatie-acties in Paramaribo en omstreken; het goede nieuws verkondigen via de FM- en Internet Radio RK2 die te beluisteren is op www.stichtingpuas.sr. Met de Sabtu Bungah Kinderclub wordt er regelmatig Kinder Evangelisatie campagnes gehouden te Meerzorg. Moge de Heer al deze kinderen leiden in hun verdere leven. Een belangrijk onderdeel van gemeente PUAS is het project CBOG (Christelijke Bezinnings Oord Getsemane). Met de oprichting van dit project zal het CBOG als kweekvijver voor de dienstknechten van morgen fungeren. Missie voor dit project: Mannen en vrouwen Gods met een hoog intellect, rein moraal en groot geloof. Sinds 13 augustus 2013 zijn de bouwactiviteiten aan de Ingipipaweg op Weg naar zee, reeds aangevangen. De gemeenteleden zijn allen enthousiast en dragen op hun eigen manier bij tot de realisatie van dit educatieve project. Voor meer info: www.stichtingpuas.sr.

Broeder Suryanto en zuster Esther Tasman zijn als zendingsechtpaar vanuit Suriname gekomen en bewonen sinds 30 augustus 2020 de pastorie woning van de gemeente "De Toevlucht" te Den Bosch. Zij zijn van Javaans-Indonesische afkomst en hebben 2 kinderen, Jeremiah en Claresta. Hun dochter studeert momenteel in Amerika en hun zoon woont in Australië.
Na 20 jaar zendingswerk in Suriname te hebben verricht, daar een nieuwe kerk gesticht en de Bijbel met een vertaalteam in het Surinaams-Javaans te hebben vertaald, heeft de Heer hun geroepen om het werk in Nederland voort te zetten. Dus heeft het echtpaar Tasman alles in Suriname achtergelaten om in Nederland de Heer te dienen. 

Getuigenissen

Wat doet God in het leven van mensen

Een jaar of drie geleden gingen mijn man en ik een weekendje weg met onze camper. Wij waren vrijdag vertrokken en op zaterdag zo rond 11 uur gingen wij naar bed en niet lang daarna werd ik gebeld. Mijn jongste dochter Ririen belde vanuit haar vakantie adres in Spanje. Het was hun laatste avond daar en de volgende dag, zondag dus zouden ze terugrijden naar Nederland. Maar wat was er gebeurd, ze waren ver van de camping en waren de autosleutels kwijt geraakt, dus u begrijpt wel, lichte paniek, hoe moeten wij naar huis. Overal hebben ze gezocht en gevraagd maar hebben de sleutel niet teruggevonden en dus had ze mij gebeld want ze hadden de reserve sleutel thuis gelaten in Nederland. Als moeder zijnde ben je dan ook ongerust, dat is toch menselijk, zeker als het over je kinderen gaat.

Mijn man wilde al meteen terug naar huis, naar de ANWB een routebeschrijving halen om naar die plek in Spanje te rijden en uiteraard de reserve sleutel mee te nemen. Maar ik ben meteen gaan bidden met in gedachte Gods passage in 2 Kon.20:2 waar Hizkia werd medegedeeld dat hij ziek was en van de ziekte niet meer zou genezen. Toen hij dat hoorde keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot God. Hij ging niet eerst naar de doktoren, chirurgen of wilde niet meteen medicijnen innemen maar hij bad eerst tot God. Met die passage in gedachte ging ik dus eerst naar God en vroeg Hem of de sleutel gevonden mocht worden en zou worden teruggebracht bij mijn dochter zodat ze zondag terug konden rijden naar Nederland. Daarna kun je alleen maar afwachten en vertrouwen op God.

Zo rond 2 a 3 uur kreeg ik opnieuw een telefoontje met de mededeling dat de sleutel terecht was. Mijn man en ik hebben daarna meteen de Here gedankt voor dit wonder want het was een wonder luister maar. Onze schoonzoon Jeff had de ANWB gebeld en de opdracht gekregen bij de auto te blijven totdat zij de auto zouden ophalen. Het was een eenzame plek ergens in de bergen. Hij zat daar dus in de nacht op een bankje te wachten en terwijl hij daar zat kwamen twee oude vrouwtjes naar hem toe, moet u zich voorstellen midden in de nacht en op een eenzame plek. Jeff sprak geen Spaans en de beide vrouwtjes geen Engels en Nederlands. Maar tijdens het gesprek begreep Jeff dat de vrouwtjes aan hem vroegen uiteraard veel in gebarentaal wat hij daar aan het doen was en waarom hij zo laat nog op het bankje zat.

Met gebrekkig taalgebruik maar vooral met gebarentaal kon hij hun duidelijk maken dat hij zijn autosleutel kwijt was en op de auto moest passen. Toen liet een van de vrouwen Jeff haar tas zien en om te kijken of zijn sleutel wellicht in haar tas zat. Jeff maakte de tas open en daar lag de sleutel bovenop. Zondag zijn ze met z”n allen weer naar Nederland terug gereden met een hele ervaring rijker. Geweldig toch, ik geloof dat het twee engelen in vrouwen gedaante waren die mijn schoonzoon daar ontmoet heeft en hem de sleutel hebben teruggegeven. Zo zie je maar mijn God is een God van wonderen, mijn God is een Gods van gebedsverhoring, in het verleden, het heden en ook in de toekomst. Voor mij was het wederom een bevestiging dat je met alles eerst naar God moet gaan en Hij voor de oplossing zal zorg dragen. Mijn God is groot en er is niemand zo als Hij.
Amen.

Contactgegevens

Gemeente De Toevlucht

Telefoon

(+31) 0611103049
(+31) 0648486344                    

Uw gift is welkom

NL78 RABO 0121 9055 35
NL24 INGB 0000 8532 85 

Adres

Evertsenstraat 33,
5224HN 's Hertogenbosch                         

Bestuursleden

Ons kerkbestuur bestaat uit de volgende personen

Voorgangers / Zendelingen

familie Tasman

Voorgangers echtpaar

familie Bussenius

Oudste

familie Mentokarijo

Diakonesse

familie Irodikromo

Contact formulier

Onze locatie

Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
  • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
  • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
  • KVK: 16056622
  • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
  • Onze visie en missie
  • Onze activiteiten
  • Media en verslagen
  • Updates
  • Studies

Offline Website Software