De Toevlucht

"Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Johannes 3:16

Over ons

 • Wie zijn wij?
  Een kleine multiculturele christelijke gemeente die in alle eenvoud en eensgezindheid onze God wil dienen door, echt en toegewijd te zijn, daadwerkelijk aandacht te schenken aan de noden van anderen en als huisgezin van Jezus Christus elkaar behulpzaam te zijn, naar elkander omzien en vooral een ieder accepteren wie wij zijn in Jezus Christus.
 • Onze visie
  Wij willen zijn een plaatselijke groep van gelovigen die invulling geeft aan de opdracht die God ons door zijn zoon Jezus Christus aan zijn gemeente heeft geschonken.
 • Het beraad van kerken 
  Wij nemen ook deel aan een samenwerkingsverband van 12 kerken in Den Bosch genaamd het beraad van kerken. Dit betreft o.a. het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Zo hebben wij ook een gezamenlijke dienst van de 12 kerken gehouden waarbij wij in het Woord voor mochten gaan.
 • Kerkboulevard                         
  Ook zijn wij betrokken bij een samenwerkingsverband binnen de gemeente Den Bosch met de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente, de Nieuw Apostolische gemeente, de Hervormde kerk en de Anna parochie om ouderen, alleenstaanden en eenzamen te helpen met hun dagelijkse levensomstandigheden. Wij presenteren ons dan als de gezamenlijke kerken aan de Kerkboulevard Evertsenstraat.
 • VPE
  Als plaatselijke gemeente staan wij uiteraard niet op ons zelf maar zijn wij deelgenoot van de landelijke Volle Pinkster Evangelie gemeenten (V.P.E.) en meer in het bijzonder lid van de regio zuid. Dit betreft o.a. gemeenten uit Maastricht, Eindhoven, Helmond en ook een enkele gemeente uit België.

Dit zijn de vijf pijlers van onze visie:

 1. Wij de liefde Gods centraal stellen  - Romeinen 12:9-21 "9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' 20 Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd'. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."
 2. Wij gebed naar Gods wil de hoogste prioriteit geven - Mattheüs 18:18-20 "17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. 19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden." 1 Johannes 5:14 "14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil." Efeziërs 6:18 "18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen."
 3. Wij als huisgezin voor elkaar zorgen - Mattheüs 12:46-50 "46 Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. 47 Iemand zei tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’ 48 Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 49 Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. 50 Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.'"
 4. Wij aan een ieder vertellen wat God voor ons heeft gedaan en nog steeds doet - Mattheüs 28:18-20 "18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’"
 5. Wij aan een ieder gastvrijheid betrachten indien zich die gelegenheid voordoet - 1 Petrus 4:9 "9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen." Romeinen 12:13 "13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij."
Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
 • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
 • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
 • KVK: 16056622
 • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
 • Onze visie en missie
 • Onze activiteiten
 • Media en verslagen
 • Updates
 • Studies

Mobirise.com