De Toevlucht

"Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Johannes 3:16

Christelijk nieuws en updates

23 maart 2024

Chanoeka

Goede vrijdag: Achtergrondinformatie

De Joodse godsdienstige leiders hadden besloten dat Jezus moest sterven. Hij vormde een bedreiging voor hun religieuze systeem. Hij beweerde de Zoon van God te zijn, en Hij trok grote groepen mensen aan met Zijn onderwijs en wonderen. Dat moest stoppen! “Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette; en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden” (Mattheüs 26:3-4).
Eén van Jezus’ eigen discipelen was bereid Hem te verraden, en wachtte op een gelegenheid om Jezus over te geven aan de overpriesters.

Wat gebeurde er op Goede Vrijdag?
Jezus werd gearresteerd aan het begin van het Joodse Paasfeest, een godsdienstig feest dat een hele week duurde. Om te voorkomen dat Jezus’ arrestatie een volksopstand zou uitlokken, werd Hij ‘s nachts gevangen genomen in een tuin vlakbij Jeruzalem. Die nacht werd Hij verschillende keren verhoord door de overpriesters, de Romeinse bestuurder Pontius Pilatus en koning Herodes. Hoewel de godsdienstige leiders er grote moeite mee hadden een geldige beschuldiging te vinden, veroordeelden ze Jezus uiteindelijk ter dood voor godslastering (Mattheüs 26:60-66).
Omdat dit enkel een godsdienstig vergrijp was, was dat volgens de Romeinse wet geen geldige reden om iemand te veroordelen. Pontius Pilatus was zich er terdege van bewust dat Jezus onschuldig was, maar gaf toch toe aan de druk van het volk om Jezus te laten kruisigen (Mattheüs 27:24-26).

Dat gebeurde er dus op Goede Vrijdag: Jezus werd gekruisigd op Golgotha, een heuvel voor de poorten van Jeruzalem. Na drie uren van intens lijden stierf Hij (Mattheüs 27:45-50). Vlak voor het begin van de Sabbath (de Joodse rustdag) om 6 uur ‘s avonds werd Jezus’ lichaam begraven door enkele van Zijn volgelingen.

Goede Vrijdag was verschrikkelijk
Als we de ooggetuigenverslagen in de vier Evangeliën lezen, wordt ons duidelijk dat Goede Vrijdag een vreselijke dag was. Een onschuldige man werd geslagen, gegeseld en bespot. De bestuurders waren zich er terdege van bewust dat Hij onschuldig was, maar lieten Hem toch kruisigen. De Man die zoveel mensen had genezen en gezegend, werd veracht en bruut vermoord. Het onrecht vierde hoogtij.

Maar Jezus was niet zomaar een man, zelfs niet ‘zomaar’ een wonderdoener. Hij was de Messias, de Zaligmaker die God had gestuurd. Hij was de Zoon van God, maar werd verworpen door de godsdienstige leiders en het volk. Het leek erop dat satan de strijd had gewonnen, en God had verslagen! De dood van Jezus Christus was het donkerste moment in de menselijke geschiedenis, omdat de Zoon van God de strijd tegen zonde en dood kennelijk had verloren, en de duisternis leek te triomferen.

Wat is er goed aan Goede Vrijdag?
Het goede aan Goede Vrijdag was niet zichtbaar voor het menselijk oog. Het leek erop dat God de controle was kwijtgeraakt, maar in werkelijkheid waren deze vreselijke gebeurtenissen onderdeel van Zijn reddingsplan. “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8). Jezus’ dood was een plaatsvervangende dood. Hij droeg het oordeel dat wij mensen hadden verdiend met onze zonden. Hij heeft Zichzelf gegeven “voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader” (Galaten 1:4).

De Joodse leiders, de Romeinse bestuurder, het volk, de soldaten… ze hadden er geen idee van dat zij door Jezus te kruisigen, Gods plan vervulden. Deze dag werd het keerpunt voor de hele schepping. Omdat Jezus stierf in onze plaats, kunnen mensen vergeving ontvangen en weer een goede relatie hebben met hun Schepper.

Goede Vrijdag was niet ‘het einde van het verhaal’
Jezus’ dood was niet het einde van het verhaal. Op zondagmorgen stond Hij weer op uit de dood! Dat was al geprofeteerd in het Oude Testament, en door Jezus Zelf (zie 1 Korinthe 15:3 en Markus 8:31). Die heerlijke gebeurtenis wordt gevierd met Pasen, maar is natuurlijk sterk verbonden aan Goede Vrijdag.

Door op te staan uit de dood, liet Jezus zien dat Hij daadwerkelijk zonde en dood heeft overwonnen. Pasen maakt duidelijk dat Jezus’ dood niet Zijn uiteindelijke nederlaag was, maar de afschuwelijke weg naar eeuwige heerlijkheid.

Waarom zijn de gebeurtenissen van Goede Vrijdag zo belangrijk?
De apostel Paulus beschouwt Jezus’ dood en opstanding als de kern van het Christelijk geloof (1 Korinthe 13:13-14). En sindsdien hebben Christenen deze gebeurtenissen altijd gevierd als hun belangrijkste godsdienstige feesten. Als we begrijpen wat Jezus’ redding voor ons betekent, zien we waarom Goede Vrijdag zo bijzonder is. Als Jezus niet gestorven was, zou onze situatie hopeloos zijn en zouden we de eeuwige dood tegemoet gaan.

Maar omdat Gods toorn over de zonde op Jezus is uitgegoten, kunnen wij vergeving en redding ontvangen. Dat is inderdaad goed nieuws! Omdat Jezus Christus stierf en weer opstond, zullen allen die in Hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3:16).

Hoe kan ik persoonlijk delen in de zegen van Jezus’ plaatsvervangende dood?
Let op dat het vers in Johannes 3:16 een ‘voorwaarde’ noemt om de zegen van Jezus’ dood en opstanding te ontvangen. Wie in Jezus Christus gelooft zal het eeuwige leven ontvangen in plaats van eeuwig oordeel. “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18).

Als jij Jezus nog niet hebt aangenomen als jouw persoonlijke Heere en Redder, raad ik je van harte aan om dat vandaag nog te doen. Onderwerp jezelf aan Hem in gebed: “Vader in de hemel, ik geef toe dat ik een zondaar ben. Ik heb Uw vergeving nodig. Ik geloof dat Jezus stierf voor de zonde van de mensheid, en ik bid u om ook mijn persoonlijke Redder te zijn. Neem alstublieft mijn zonde weg, vul mijn hart met Uw Heilige Geest en neem de leiding over mijn leven. Vanaf nu wil ik U volgen” — of kies je eigen woorden in een persoonlijk gebed.

Bron: https://bijbelwoord.nl

28 november 2023

AI

Wat moet je als christen met kunstmatige intelligentie?

De laatste tien jaar ontwikkelt de technologie zich razendsnel. Voor een groot deel speelt zich dat af in het digitale domein waarbij kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) een technologie is waarover je steeds meer hoort. Het is lastig om precies uit te leggen wat AI nu eigenlijk is, omdat het niet gekoppeld is aan een specifiek product of een dienst, maar overal in zit. In het recente rapport Opgave AI van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wordt AI daarom ook ‘systeemtechnologie’ genoemd. AI in de eenentwintigste eeuw is wat elektriciteit en de verbrandingsmotor waren in de twintigste eeuw, technologieën die zorgen voor veel ontwikkelingen op veel fronten.

Maar wat is AI nu precies? Wellicht helpen een goede definitie en enkele voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Een goede definitie van AI staat in het WRR-rapport: ‘AI-systemen zijn systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met enige graad van autonomie – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.’ Het zijn dus slimme, zelflerende systemen die zelfstandig kunnen handelen. Wij hebben hiermee dagelijks te maken in ons werk en privéleven. Goede voorbeelden van AI zijn je navigatiesysteem in je auto of op je telefoon, de slimme aanbevelingen die je krijgt van muziek- en videodiensten en de camera in je telefoon die deze voor jou ontgrendelt op basis van gezichtsherkenning.

Nieuwe olie
Een van de belangrijkste succesfactoren in AI is de overvloedige aanwezigheid van data. Data zijn de grondstoffen waaruit AI-algoritmes patronen leren herkennen. Op grond hiervan kunnen ze statistische voorspellingen doen die vaak erg nauwkeurig zijn. Dit krachtige mechanisme zorgt ervoor dat AI bijvoorbeeld in staat is te voorspellen welk onderdeel van een trein stuk zal gaan en vervangen moet worden, welke student voortijdig de opleiding gaat verlaten en op welke advertentie je zult gaan klikken.

Naast voorspellen, is AI een meester in het herkennen van patronen in data. Dit wordt veel toegepast, bijvoorbeeld in de zorg. Zo kunnen radiologen AI gebruiken om bijvoorbeeld sneller longontsteking op röntgenfoto’s te detecteren en kan AI al in een vroeg stadium symptomen van de ziekte van Alzheimer opsporen door het herkennen van bepaalde patronen in het woordgebruik.
Ook wordt AI steeds creatiever. Zo genereerde een AI-algoritme van Microsoft en de TU Delft in 2016 al een schilderij in de stijl van Rembrandt. Je kunt bovendien op www.thispersondoesnotexist.com door AI gegenereerde foto’s zien van mensen die niet bestaan, maar er wel levensecht uitzien. Data worden wel de nieuwe olie genoemd, omdat met behulp van AI allerlei slimme producten en diensten gemaakt kunnen worden die voor een beter leven gaan zorgen.

Maar zoals het gebruik van olie gezorgd heeft voor grote milieuproblemen, zo zit er ook een donkere kant aan het gebruik van data en AI. Een goed voorbeeld hiervan is de bekende toeslagenaffaire. Hierbij voorspelde het AI-model van de belastingdienst wie potentieel gefraudeerd zou hebben met toeslagen. Maar wat vooral naar voren kwam, was dat gewone mensen de dupe werden van een overheid die vertrouwde op een AI-model en daar ook rigoureus naar handelde. Het voorbeeld van de toeslagenaffaire laat vooral zien dat het gebruik van data en AI allesbehalve neutraal is en dat bestaande maatschappelijke vooroordelen juist versterkt en uitvergroot worden.
Autonoom
John McCarthy heeft in de jaren vijftig van de vorige eeuw de term AI bedacht. Hij onderzocht met een aantal wetenschappers of menselijke cognitieve eigenschappen ook zelfstandig door een computer konden worden uitgevoerd. Het zelfstandig uitvoeren van taken en nemen van beslissingen door AI neemt een steeds hogere vlucht. Zo zien we dat de AutoPilot van Tesla al volledig zelfstandig kan rijden op snelwegen, maar dat gelijksoortige algoritmes ook kunnen worden toegepast in autonome wapens. Er zijn, voor zover ik weet, nog geen volledig autonome wapens ingezet, maar we zien wel dat AI een steeds grotere rol speelt in bijvoorbeeld de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zo worden er al semi-autonome drones gebruikt door het Oekraïense leger en is AI een belangrijk wapen dat gebruikt wordt in de parallelle cyberoorlog die uitgevochten wordt.

Dus: hoe autonomer AI wordt, hoe spannender de ethische vragen rondom verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Als je dit zou doortrekken naar een wereld waarin autonome AI slimmer is dan de mens, gaan ethische vragen over in existentiële vragen. Veel wetenschappers zullen zich dan afvragen hoe we AI zo kunnen blijven controleren dat het ten dienste staat van de mens en niet andersom. In zijn boek Robot Theology laat de Amerikaanse theoloog Joshua Smith zien dat deze existentiële vragen zo oud zijn als de mensheid zelf. Hij schrijft dat in verschillende mythen uit de oudheid volken gebiologeerd zijn door het maken van kunstmatig leven. In de westerse cultuur zijn het verhaal van Frankenstein uit de roman van Mary Shelly of bijvoorbeeld sciencefiction films als Terminator en Ex Machina daarvan goede voorbeelden.

Spiegel
In Genesis 1:27 staat dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld. Verderop krijgt de mens de opdracht om de aarde te bewerken en te onderhouden. Er zijn veel boeken aan deze tekst gewijd en het is op verschillende manieren uitgelegd, maar een belangrijke lezing waarover veel theologen het eens zijn, is dat de mens een creatief wezen is, met andere woorden: de mens kan dingen maken.

De Amerikaanse theoloog Philip Hefner noemt de mens een created co-creator: wat de mens creëert, is een afspiegeling van wie de mens is en indirect van wie God is. Hefners visie is veel bekritiseerd en de vele voorbeelden van misbruik, onrecht en roofbouw op de natuur laten zien dat niet alles wat de mens creëert ter eer en glorie van God is. Hefners visie houdt christenen wel een kosmologische spiegel voor als leidraad voor je leven: dat God alles gemaakt heeft en alles in zijn hand heeft (Psalm 8:4-5). Dit geldt dus ook voor AI; dit kan en mag gebruikt worden ter opbouw van Gods koninkrijk.
Dus: hoe autonomer AI wordt, hoe spannender de ethische vragen rondom verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Als je dit zou doortrekken naar een wereld waarin autonome AI slimmer is dan de mens, gaan ethische vragen over in existentiële vragen. Veel wetenschappers zullen zich dan afvragen hoe we AI zo kunnen blijven controleren dat het ten dienste staat van de mens en niet andersom. In zijn boek Robot Theology laat de Amerikaanse theoloog Joshua Smith zien dat deze existentiële vragen zo oud zijn als de mensheid zelf. Hij schrijft dat in verschillende mythen uit de oudheid volken gebiologeerd zijn door het maken van kunstmatig leven. In de westerse cultuur zijn het verhaal van Frankenstein uit de roman van Mary Shelly of bijvoorbeeld sciencefiction films als Terminator en Ex Machina daarvan goede voorbeelden.

Spiegel
In Genesis 1:27 staat dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld. Verderop krijgt de mens de opdracht om de aarde te bewerken en te onderhouden. Er zijn veel boeken aan deze tekst gewijd en het is op verschillende manieren uitgelegd, maar een belangrijke lezing waarover veel theologen het eens zijn, is dat de mens een creatief wezen is, met andere woorden: de mens kan dingen maken.

De Amerikaanse theoloog Philip Hefner noemt de mens een created co-creator: wat de mens creëert, is een afspiegeling van wie de mens is en indirect van wie God is. Hefners visie is veel bekritiseerd en de vele voorbeelden van misbruik, onrecht en roofbouw op de natuur laten zien dat niet alles wat de mens creëert ter eer en glorie van God is. Hefners visie houdt christenen wel een kosmologische spiegel voor als leidraad voor je leven: dat God alles gemaakt heeft en alles in zijn hand heeft (Psalm 8:4-5). Dit geldt dus ook voor AI; dit kan en mag gebruikt worden ter opbouw van Gods koninkrijk.

Bron: https://onderwegonline.nl

23 maart 2024

Meir Ouziel

Van Pasen naar Pinksteren

Pasen gaat over Jezus Christus. Hij is in het begin van onze jaartelling in Israël geboren. Hij kwam vanuit de hemel als mens op aarde. Er was een breuk ontstaan in de relatie tussen God en ons, omdat wij, mensen, geen gezag boven ons duldden. We wilden zelf god zijn. De gevolgen waren enorm: de dood deed zijn intrede op aarde, en mensen waren voor eeuwig gescheiden van God. Maar gelukkig gaf God een mogelijkheid voor herstel. Daarvoor moest iemand de straf van de mensen overnemen. Zijn Zoon, Jezus Christus, nam vrijwillig onze plaats in en droeg Gods oordeel over onze zonden toen Hij stierf aan een kruis. Na drie dagen werd Hij weer levend, Hij stond op uit het graf. Daaraan denken we met Pasen. Wie in Hem gelooft, krijgt een nieuw leven, dat altijd doorgaat. Wat een geweldig geschenk! God gaf Zijn Zoon voor ons. Waarom? Omdat Hij ons liefheeft.

Terug naar de hemel
Veertig dagen na Pasen gebeurde er iets heel bijzonders. Jezus ging terug naar de hemel. Daaraan denken we op Hemelvaartsdag. In de Bijbel lezen we hierover: ‘Jezus nam Zijn elf volgelingen mee naar de Olijfberg. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Hierna zagen zij hoe Hij omhoogging in de lucht, tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok. Terwijl Hij van hen wegging en zij naar de hemel staarden, stonden er plotseling twee mannen bij hen in witte kleren. Zij zeiden: “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal net zo terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

De volgelingen van Jezus keerden met grote vreugde terug naar Jeruzalem.’

De kracht van de Geest
Met Pinksteren denken we aan de komst van de Heilige Geest. Voordat Jezus terugging naar de hemel, had Hij Zijn volgelingen beloofd: ‘Als Ik wegga, zal Ik jullie een Trooster sturen, de Geest van de Waarheid.’

De Bijbel vertelt daarover: ‘Op de Pinksterdag waren de volgelingen van Jezus allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak. Het vulde het hele huis waar zij zaten. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek. Het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. En zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest.’

***
De Heilige Geest bracht de volgelingen van Jezus alles in herinnering wat Hij had gezegd. Zij schreven het op, zodat wij het kunnen lezen in de Bijbel. De Heilige Geest geeft ook kracht en moed om Jezus Christus na te volgen en anderen over Hem te vertellen.

Nieuw leven

– God heeft alles gemaakt: de aarde, dieren, mensen… alles was prachtig. Er was geen ziekte, geen dood. God had een relatie met de mensen.

– Maar de eerste mensen, Adam en Eva, werden ongehoorzaam aan God. Vanaf dat moment was de relatie tussen God en mensen verbroken.

– Ruzie, eenzaamheid, ziekte en dood zijn de gevolgen. Zonder God is er geen werkelijk leven. Ook ik leef gescheiden van God. Dat komt door mijn verkeerde daden (‘zonden’ noemt de Bijbel dat). Als ik sterf, blijf ik ver van God vandaan.

– Uit liefde zorgde God voor een oplossing. Zijn Zoon, Jezus Christus, stierf aan een kruis. Hij droeg mijn straf. Na drie dagen stond Hij op uit de dood (Pasen). Na veertig dagen ging Hij terug naar de hemel (Hemelvaart).

– Als ik geloof dat Jezus voor mijn zonden is gestorven en ik Hem aanneem als Redder, krijg ik een relatie met God. Ik word Zijn kind! De Heilige Geest komt in mij wonen (Pinksteren).

– Nu is mijn nieuwe leven begonnen! Ik kan met God praten (bidden). In de Bijbel, Zijn boek, lees ik wat Hij zegt.

– Dit nieuwe leven blijft. Als ik sterf, zal ik bij God zijn in de hemel.

"God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Johannes 3:16

Bron: https://christelijknieuws.nl

Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
  • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
  • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
  • KVK: 16056622
  • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
  • Onze visie en missie
  • Onze activiteiten
  • Media en verslagen
  • Updates
  • Studies

Offline Website Maker