De Toevlucht

"Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Johannes 3:16

Studies

Christus beter leren kennen en groeien in het geloof

De tekenen des tijds
De wereld is altijd bezig met de toekomst, Het lijkt erop dat het einde van de planeet aarde voor de ongelovigen een gigantische bedreiging vormt. Men is altijd bezig met astrologie, horoscopen, waarzeggerij, toekomstvoorspellingen, paragnosten etc. Aan het eind van het afgelopen millennium was de fransman Nostradamus als astroloog en medicus zo belangrijk dat hij aan het hof van Catharina de medici de horoscopen moest natrekken.
In Jes. 46 vers 9 zegt God dat Hij alleen God is. Er is geen andere God dan Hij alleen Jes. 46: 9-11 samen lezen. Deze woorden laten zien dat God degene is die de toekomst kent en dat Hij ook degene is die in de menselijke geschiedenis ingrijpt in overeenstemming met Zijn eeuwig raadsplan. Daarom daagt God in Jes. 47 de dochter van Babylon ook uit om haar toverkunsten te tonen, kijk naar vers 13 en 14. Er is nog een andere passage waarin God ons waarschuwt voor die verfoeilijke praktijken Deut. 18: 9-13. Mozes plaatste deze demonische activiteiten tegenover de grote profeet van God, onze Here Jezus. De profetie op de Olijfberg over de tekenen van de tijd bevestigen deze uitspraak Math. 24: 3; De voorspellingen van Jezus over de antichrist en de grote verdrukking bevestigen dit woord in Math. 24: 25 en ook Paulus bevestigde de waarheid over de opname met een openbaring van de Here 1 Tess. 4: 15 etc.

Wanneer komt Jezus terug
De Bijbelse boodschap verkondigt de vernietiging van de oude aarde op meerdere plaatsen zoals Jes. 24: 19-20, 2 Petr. 3: 10 en Openb. 21: 1. De mensheid is altijd bezig met de vraag of de datum van de terugkomst van Jezus is vast te stellen dan wel of Zijn komst wellicht nabij is. Dit noemen wij met een duur woord maar wel belangrijk om te weten ESCHATOLOGIE = de leer aangaande de laatste dingen. Veelal doen zij dat met de volgende systemen. Op basis van data en tijden; het z.g.n. Bedelingsmodel dat de heilsgeschiedenis opdeelt in 7 tijdperken; de Bijbel echter kent al een werkbare verdeling namelijk OT en NT; methode van onderzoek, d.w.z. van achter naar voor; echter een studie over de eindtijd kan niet beginnen bij de voleinding om vervolgens terug te werken naar de oorzaken hiervan. Het antwoord op de eerste vraag; is de datum van de terugkomst exact vast te stellen wordt Bijbels gezien beantwoord met een nadrukkelijk NEEN. Wij weten niet wanneer Jezus terugkomt en niemand zal dat ook ooit weten. Math. 24: 36, 42 Hand. 1: 7. Ook de engelen in de hemel weten het niet Marc. 13: 32. Gods beslissing om het moment van de terugkeer van Jezus niet te openbaren resulteert hopelijk in onze harten in een voortdurende verwachting van de komst van de Heer hetgeen wederom hopelijk tot gevolg heeft dat er geen geestelijke onverschilligheid in ons leven gaat ontstaan.

Een paar voorbeelden van foutieve verwachtingen
Door de eeuwen heen hebben velen gebaseerd op profetische uitingen getracht de datum van Christus terugkomst te berekenen. Drie voorbeelden:
In de tweede eeuw na Christus ageerde Motanus, een gelovige uit Ardabau in Frygie een landstreek van Klein Azië tegen de wereldse invloeden in de gemeente. Twee profetessen Prisca en Maximilla sloten zich bij hem aan. In 156 voorspelde hij het eind van de wereld en dat het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel zou nederdalen in Pepuza een plaats in Frygie. Als voorbereiding moesten gelovigen vasten en bidden en eveneens celibatair en vegetarisch gaan leven. Jezus keerde niet terug en om de teleur stelling te verklaren verbreedde Montanus het concept van de laatste dag naar de laatste dagen.
De schot John Napier, uitvinder van de logaritmen als werkinstrument voor wiskundige berekeningen koppelde de 7 bazuinen (Openb. 8: 6-11, 15) en de zeven schalen (Openb. 16: 2-16 : 17) aan het aantal wereldrijken in de geschiedenis. Hij zei dat de laatste bazuin in 1541 in de tijd van de Protestantse Reformatie had geklonken. De eindstrijd tussen Jezus en de antichrist zou in 1639 beginnen. De terugkeer zou vervolgens plaatsvinden in het jaar 1688. Niets gebeurd.
Charles Russel de stichter van de Jehova”s getuigen had een speciale belangstelling voor de komst van Christus. In 1866 publiceerde hij samen met Nelson Barbour een boek over het eind van satans heerschappij en de terugkeer van Jezus die zou plaatsvinden in 1914. In plaats dat de Heer terugkwam brak de eerste wereldoorlog uit. Om de fout te verdoezelen verkondigde men dat Jezus teruggekomen was en zijn koninkrijk had hersteld maar onzichtbaar. Hoe dwaas de apostel Johannes onderwees dat iedereen hem zal zien als Jezus terugkomt (Openb. 1: 7)

Wat vindt u of liever wat leert u over deze zaken
Ik denk de dwaasheid van het menselijk denken en God leven want hoe velen hebben hieraan niet geloofd. De tweede vraag kan positief worden beantwoord ja de komst van Christus is spoedig. Wij leven in het laatste uur. Wij weten dat de Here spoedig komt. Wij baseren dat op de profetie op de Olijfberg uitgesproken. De profetie op de Olijfberg is te vinden in Math. 24, Marcus 13 en Lucas 21. Daar is sprake van drie positieve tekenen van zijn terugkomst. Daarnaast zijn er 8 negatieve tekenen die wij moeten onderscheiden.

De 8 negatieve tekenen
De eerste reactie van de Heer op de vraag van de terugkomst van Jezus aan zijn discipelen was dat ze oplettend moesten zijn zodat niemand hen zou misleiden. Math. 24: 4. Want er zouden velen komen in zijn naam en zeggen de Christus te zijn en velen misleiden Math. 24: 5. Het klinkt best wel ongelooflijk dat mensen zo beïnvloedbaar kunnen zijn dat ze de valse propaganda van iemand die beweert Christus te zijn, geloven. Het toont dus tevens aan hoe slecht men dingen weet en hoe ver men van God staat. De eerste 8 tekenen staan in Math. 24: 5-12. Te weten, valse Christussen, oorlogen, hongersnood, pestilentie, aardbevingen, vervolging van gelovigen, zie verder Lucas 21: 12 valse profeten en de toename van de wetsverachting.
Toen Jezus deze tekenen aanhaalde zei hij dat het einde nog moest komen Math. 24: 6. Deze tekenen zijn het begin der weeën Math. 24: 8. Deze tekenen tonen aan dat Jezus nog niet is teruggekeerd. Zolang deze 8 tekenen zich nog voordoen heeft de tweede komst nog niet plaatsgevonden. Daarom zullen wij deze 8 negatieve tekenen noemen. Wij moeten beseffen dat wij nog steeds in een gebroken wereld leven en dat het Messiaanse koninkrijk nog niet gekomen is. Deze 8 tekenen zijn het gevolg van de zondeval van Adam en Eva. De schepping is nog niet verlost van de vergankelijkheid Rom. 8: 18-21 en de hele schepping zucht nog steeds alsof zij de weeën van een geboorte ondergaat Rom. 8: 22.
Sommige eschatologen (=deskundigen over de laatste dingen), geloven dat de 8 negatieve tekenen in omvang zullen toenemen naarmate Jezus tweede komst dichter bij komt. Dat is mogelijk maar het is niet bewezen. Er zijn geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar over aardbevingen in de eerste, negende of vijftiende eeuw. De boodschap blijft dat zolang de 8 tekenen voortduren Jezus nog niet is teruggekomen.

De drie positieve tekenen 
Jezus kondigde drie tekenen aan die direct voor zijn terugkeer zullen plaatsvinden. Na de 8 negatieve tekenen noemde Hij in Math. 24: 14b. De wereldwijde evangelisatie Math. 24: 14; de bevrijding van Jeruzalem Luc. 21: 24 en de gruwel van de verwoesting Math. 24: 15. Deze tekenen hebben betrekking op de gemeente, de Joden en de antichrist. De eerste twee van deze drie tekenen gaan al voor onze ogen in vervulling maar de derde nog niet. Ik zeg dit zijn positieve tekenen omdat als deze in vervulling gaan de terugkeer van Christus nabij is.

Wereldwijde evangelisatie 
De wereldwijde evangelisatie heeft te maken met de gemeente. Jezus zei pas als het goede nieuws over het koninkrijk en in de gehele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken zal het einde komen. Math. 24: 14. Marcus zie dat het evangelie EERST onder alle volken gebracht moet worden Marcus 13: 10. Het is dus belangrijk er op te letten dat Jezus zei DAN ZAL HET EINDE KOMEN. Het toont dus aan dat het einde komt als de wereldwijde evangelisatie is verricht.

De profetie van Jezus wordt versterkt door de uitspraken van Petrus en Paulus
Paulus zie in Rom. 11: 25 dat een deel van Israël onbuigzaam werd tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan komt Jezus terug en zal heel Israël verlossing vinden. Met alle heidenen bedoelde hij dat wanneer elke heiden die door de eeuwen heen gered zou worden door de deur van genade os binnen gegaan dat Jezus dan zal terugkeren. Paulus bevestigde daarmee de profetische woorden die Jezus in Math. 24 had gesproken. Petrus zei in zijn brief: De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte zoals sommigen menen, hij heeft alleen maar geduld met u omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht, 2 Petr. 3: 9-12. 

De bevrijding van Jeruzalem
De bevrijding van Jeruzalem heeft te maken met het volk Israël. De woorden van de Heer worden gedetailleerd weergegeven in de profetie van de Olijfberg. Jezus zei dat Jeruzalem zal worden vertrapt door de heidenen (=niet gelovigen) totdat de tijd van de heidenen voorbij is Luc. 21: 24b. Dit Bijbelvers kent twee aspecten. Het eerste aspect in de voorzegging gaat over het vertrappen van de stad door niet-joden. Het tweede aspect gaat over de tijd waarin de Joden Jeruzalem weer in handen zullen hebben als de tijd van de heidenen voorbij is.. God zal opnieuw handelen met het volk Israël nadat het gemeentetijdperk tot een eind is gekomen met de voltooiing van de wereldwijde evangelisatie.

De geschiedenis geeft aan dat Jeruzalem meerdere keren is verwoest en aangevallen 
- In het jaar 70 vernietigde Titus Jeruzalem
- Keizer Constantijn de Grote
- De Romeinen 
- De Turken, het Ottomaanse rijk
- De Balfour verklaring
- 14 mei 1948 de huidige staat van Israël
- In 1973 de Jom Kippoer de heiligste dag van het Joodse jaar

De reden waarom Jeruzalem zo sterk figureert in de profetieën is omdat het de stad is waarin Jezus Christus zal terugkeren bij de tweede komst. Hij zal tijdens het Messiaanse koninkrijk de aarde regeren vanuit Jeruzalem.

De gruwel van de verwoesting
Het derde positieve teken dat Jezus spoedig terugkeert is de antichrist. Volgens de profetie op de Olijfberg zoals die in Math. 24 naar voren komt zal de gruwel van de verwoesting in het heilige van de tempel geplaatst worden nadat de wereldwijde evangelisatie is afgerond. Omdat de laatste van de drie positieve tekenen na de wereldwijde evangelisatie vervuld zal worden toont dit aan dat de gemeente tijdens het schikbewind van de antichrist niet meer op aarde is. De context van Math. 24 toont aan dat het schikbewind van de antichrist zal eindigen met de terugkeer van Jezus Math. 24: 15-30. Dit komt overeen met de woorden van Paulus in 2 Tess.2:8 en met die van Joh. (Openb.19:11-21) Het feit dat de laatste antichrist vernietigd zal worden bij de komst van Christus is van groot belang voor de vraag op welk tijdstip de gruwel van de verwoesting zich voordoet. De laatste antichrist zal direct voor de tweede komst van Christus op het wereldtoneel verschijnen.

Wat leren wij hieruit. Weest waakzaam en laten wij niet worden zoals de dienstknecht die bij het uitblijven van de Here allerlei dingen deed die lieten zien dat hij de Here voorlopig niet terug verwachtte. Weest waakzaam en zorg ervoor dat u klaart bent want hij komt als een dief in de nacht.

De regering van de antichrist
Er zijn veel bijbel gedeelten die handelen over de opkomst, heerschappij en val van de antichrist. Om de machtsbasis van deze toekomstige wereldleider te begrijpen is het nodig om de volgende bijbel gedeeltes nader te bestuderen.
Oude Testament: 
Jes. 66: 17
Jer. 30: 4-8
Dan. 7: 8
Dan. 7: 23-28
Dan. 8: 23-26
Dan. 9: 26-27
Dan. 11: 31-45
Zach. 11: 16-17
Nieuwe Testament:
- De evangeliën:
Math. 24: 15-28
Marc. 13: 14-22
Joh. 5: 43
- De brieven:
2 Tess. 2: 3-10
1 Joh. 2: 18,22
1 Joh. 4: 3
2 Joh. 1: 7
- Openbaring 11: 7, 12: 3, 13: 1-18, 14: 9-10, 15: 2, 16: 2-13, 17: 7-17, 19: 19-20 en 20: 4.

Profetieën over de antichrist 
Tijdens de Aurora Christi (de laatste 3,5 jaar van Christus hier op aarde) deed de Here Jezus een bijzondere aankondiging over de toekomstige antichrist, Hij zei tegen de joden “Ik ben gekomen namens mijn Vader maar u accepteert mij niet terwijl u iemand die namens zichzelf komt wel zou accepteren (Joh. 5: 43). Jezus zet hier zijn afwijzing af tegenover hun aanvaarding van iemand anders die na hem zal komen. In welke hoedanigheid hebben de Joden Jezus verworpen? De Joden verwierpen hem als Messias, als de Christus en die na hem komt zal wel door het Joodse volk worden geaccepteerd. Zij zullen hem wel aanvaarden als de Christus. De Bijbel leert ons dat God het volk Israël verwierp als zijn verbondsvolk bij het verraad van Judas, de nacht voor de kruisdood van Jezus (Zach. 11: 1-12). God zal pas weer met Israël als zijn verbondsvolk handelen bij de tweede komst van de Here (Hand. 15: 16 en Rom. 11: 25-29; Ez. 37) De antichrist zal op het toneel verschijnen en door het Joodse volk als de lang verwachte Messias worden aanvaard.

Hieruit kunnen wij een belangrijke conclusie trekken namelijk dat deze toekomstige antichrist een Jood zal zijn omdat de Christus uit de lijn van David moet stammen (Jes. 11: 1, Math. 1: 1-17). De Joden zullen nooit een niet-jood als hun Messias aanvaarden. Er zijn vele valse of anti christussen verschenen tijdens de afgelopen tweeduizend jaar van zowel binnen de gemeente (1 Joh. 2: 18) als buiten (1 Joh. 4: 3). Vele van hen waren ex christen (1 Tim. 4: 1) maar de uiteindelijke antichrist zal een Jood zijn. Hij zal zijn de laatste antichrist.
De laatste antichrist zal zich zetten in de tempel en zichzelf tot God verklaren (2 Tess. 2: 4); hij zal regeren tijdens de periode die de grote verdrukking wordt genoemd (Dan. 8: 24; Math. 24: 15,21), hij zal de steun krijgen van de valse profeet (Openb. 13: 12) en hij zal door Jezus persoonlijk verslagen worden 2 Tess. 2: 8.

In de profetie op de Olijfberg zegt de Here ook dat de laatste antichrist zal komen na de afronding van de wereldwijde evangelisatie en dit betekent dat hij zal komen na het tijdperk van de gemeente en direct voorafgaand aan de tweede komst van Jezus. Als wij de passages in Daniel samen lezen met andere passages dan zal de antichrist na 3,5 jaar het verbond met Israël verbreken en daarna zich openbaren als de wetteloze. De 7 jaren zijn dus in twee delen te splitsen. In het eerste deel zal de antichrist over de Joden heersen als de valse Messias en in het tweede deel is er sprake van het schrikbewind die bekend staat als de grote verdrukking.
Op welke manier sprak Daniel over de antichrist. Daniel sprak over het visioen van de vier grote dieren. Ze leken op een leeuw, een beer, een panter en een zeer krachtig dier met grote ijzeren tanden. (Dan. 7: 3-7). Het vierde beest had tien horens en er kwam een kleine hoorn daartussen op. Deze kleine horen had ogen als van een mens en een mond vol grootspraak (Dan. 7: 8). Hij werd uiteindelijk verslagen. Een engel verklaart aan Daniel het visioen (Dan. 7: 17) Het waren opeenvolgend Babylon, Medie-Pezie, Griekenland en Rome, er kan hierover nog veel meer gezegd worden maar dat gaat op dit moment te ver dus wij laten het ff hierbij.

Het herstel van de tempel 
De profeet Jesaja (Jes. 66: 6) de Here Jezus (Math. 24: 15) en de apostel Paulus (2 Tess. 2: 4) profeteerden dat de laatste antichrist vanuit de tempel zal regeren. Dit bevestigt het feit dat de tempel herbouwd moet worden. In de loop der tijden is de tempel drie keer gebouwd en verwoest. Salomo bouwde de tempel en deze werd in 586 door Neb.nessar verwoest; na de Babylonische ballingschap werd de tweede tempel gebouwd in 516, de Grieken vernielden deze tempel en vanaf 19 voor christus werd de tempel weer hersteld door Herodus maar deze was nog niet klaar tijdens de aurora Christi. De tempel werd overigens gebouwd op de berg Moria of wel de tempelberg. Ook volgens de islamitische traditie en dezelfde plek de plaats waar Mohammed ten hemel voer. Het is dus logisch dat deze plek een voortdurend strijdpunt is. Door de herbouw zal de spanning alleen maar toenemen.
Er is echter nog een andere profetische betekenis rond de Tempelberg. De profeet Zacharia voorzegde dat als de Messias de Spruit komt deze de tempel zal bouwen van daaruit zal regeren (Zach. 6: 12-14). Dit betekent dat de regeringszetel van de antichrist in Jeruzalem, de tempel die door de Joden zal worden herbouwd vernietigd zal worden door de ware Messias bij zijn terugkomst. Jezus zal een nieuwe luisterrijke tempel bouwen van waaruit Hij gedurende het Messiaanse koninkrijk zal heersen. De profeet Ezechiël schreef hier het volgende over Ez. 43: 7,12

Een onheilig bondgenootschap 
Uit de aanspreek titels en de eigenschappen van de laatste antichrist kunnen wij zijn verdorvenheid herkennen. Hij is de antichrist 1 Joh. 2: 18, de wetteloze mens, hij die verloren zal gaan 2 Tess. 2: 3, bestrijder van wat goddelijk is 2 Tess. 2: 4, het beest Openb. 13: 4 en de kleine hoorn Dan. 7: 8. Satan zal de antichrist zijn macht geven, zijn troon en veel gezag Openb. 13: 2 Hij zal trotse en godslasterlijke woorden spreken en de naam van God en zijn heiligdom lasteren Opnb. 13: 5-6. Op basis van deze informatie wordt het duidelijk dat het geen kwaadaardig systeem is of boze invloed maar een kwaadaardig persoon.
Hij zal gesteund worden door een ander kwaadaardig persoon bekend als de valse profeet Openb. 13: 11, 16: 13. Hij zal de aarde en haar bewoners er toe aanzetten om de antichrist te aanbidden Openb. 13: 11-18. Omdat deze profeet alle mensen met bedreiging van de dood Openb. 20: 4 zal bewegen om de antichrist te aanbidden kenmerkt deze toekomstige wereld godsdienst zich door humanistisch pluralisme. Wij zien dat nu al in de New Age gedachte. Deze richting stelt dat Jezus niet de enige weg is maar dat God zijn verlossing door elke religieuze beweging heen werkt.

Als wij verder lezen in Openbaring 13 zien wij wat ons allemaal of althans de dan levende mensheid te wachten staat. Wondertekenen, kopen en verkopen slechts met een bepaald teken etc. Uit dit alles kunnen wij dus opmaken dat er sprake is van een onheilig verbond tussen satan, de antichrist en de valse profeet in tegenstelling tot de Heilige drie eenheid. De Bijbel leert ons ook dat dit onheilige verbond de enige schepsels zijn die ooit in de poel van vuur zullen worden geworpen zonder dat zij verschenen zijn voor de grote witte oordeelstroon Openb. 19: 20, 20: 10.

De grote verdrukking 
De profeet Daniel stelde de tijdsduur van de grote verdrukking op de helft van de profetische week van 7 jaar dus 3,5 jaar. Dan. 9: 27. Dit wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel bevestigd. De antichrist zal zich met de grote verdrukking op het JOODSE VOLK richten. Ook dit wordt meerdere keren in de Bijbel bevestigd o.a. Daniel, Matheus en Paulus. Dit betekent dat de Joden sterk optreden als tegenstanders van de antichrist tijdens de grote verdrukking. Dit betekent dan ook dat waar Jezus spreekt in Math. 24: 22 dit zijn de uitverkorenen, het volk Israël is. De antichrist zal oorlog voeren tegen de heiligen en hen overwinnen Openb. 13: 7. Zijn invloedsfeer zal echter niet beperkt zijn tot het Heilige Land alleen. De wetteloze mens zal gezag krijgen over elke stam, natie, volk, taal etc. De hele wereld zal buigen voor zijn macht.
Echter ondanks het schikbewind van de antichrist worden tijdens de grote verdrukking toch vele mensen gered. Een van de oudsten legde Johannes bijv. uit dat de grote menigte die niet te tellen was voor de troon van het Lam uit de grote verdrukking is gekomen. Mensen die positief reageren van de twee getuigen (Elia en Henoch) zullen in koelen bloede worden vermoord en al deze martelaren zullen opstaan uit de dood en met Christus regeren voor een periode van 1000 jaar Openb. 20: 4.

De gemeente en de grote verdrukking 
Zoals al eerder gezegd volgt de grote verdrukking na de wereldwijde evangelisatie. De wereldwijde evangelisatie zal worden afgesloten met de opname van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente de toekomstige grote verdrukking niet al doormaken. Jezus zei dat ook in Luc. 21: 36. Weest waakzaam en bidt onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen.
Er zijn stromingen die daar anders over denken, zoals wel door de grote verdrukking of halverwege etc. O.a. bij de Afrikaanse vertaling wordt ontkomen uitgelegd als doorheen te komen maar het Griekse woord ekfeugo betekent duidelijk ontkomen en niet door heen komen. Paulus spreekt over iets dat de verschijning van de laatste antichrist tegenhoudt waardoor hij pas op een bepaald moment kan verschijnen 2 Tess 2:6. Datgene wat de antichrist tegenhoudt moet eerst verdwenen zijn voor dat de wetteloze mens geopenbaard kan worden 2 Tess 2:7. Hoewel Paulus in zijn brief niet zei wie dit betreft valt het uit zijn woorden op te maken dat het inderdaad de gemeente is. Een ander argument wat hier een rol speelt is Openb. 14: 10. De woede van God. Hierover zullen wij het hebben als wij praten over openbaring.
Feit is wel dat de gemeente nooit valt onder de woede van God en dus ook niet onder Zijn wraak. Onze Vader is niet boos op Zijn gemeente. Hij houdt van haar 2 Joh. 1: 1, 7-8. Daarom zal God zijn geliefde gemeente opnemen in de hemel alvorens hij zijn woede over de aarde uitstort. De opgenomen gemeente zal in de tijd van het schikbewind in de hemel voor de rechterstoel van Christus verschijnen om loon te ontvangen en om daarna deel te nemen aan het geweldige bruiloftsfeest van het Lam.

Het getal 666
De antichrist zal gebruik maken van de wereld economie om zijn schrikbewind te vestigen. Niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder dat men het teken van het beest of het getal van zijn naam op zijn voorhoofd of rechter hand draagt. Allen die het overtreden worden onthoofd (Openbaring 13: 16-17 en 20: 4). In het verleden is meerdere keren getracht de persoon van de antichrist te identificeren en een studie van het getal 666 zal ons ook niet helpen om dit mogelijk te maken.
Wij zien al de snelle ontwikkeling van de I.T. waar alles met elkaar verbonden wordt en een storing op een plek grote gevolgen heeft voor andere locaties etc. De wereldmarkten beïnvloeden elkaar, New York, Londen, Tokio alles heeft effect op elkaar. Door de globalisering heeft de wereld de vorm aangenomen van een groot bedrijf en dat is ook de basis op grond waarvan de antichrist zal regeren. Jezus komt dus spoedig terug 

De generatie die niet voorbij zal gaan 
Na zijn voorzegging over de tekenen van de tijd en over de laatste antichrist maakte Jezus nog een profetische opmerking over de duur van het antichristelijke schrikbewind. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn, in de NBG51 voorbij gaan wanneer al die dingen gebeuren Math. 24: 34. Jezus plaatste deze profetie in het midden van de grote verdrukking. Als Math. 24: 15-35 wordt afgezet tegen Lucas 21: 32 dan wordt het duidelijk dat het JOODSE volk in de tijd van de verdrukking niet geheel door de wetteloze verwoest zal worden. Zach. 13: 8. Met het oog op het behoud van het Joodse volk heeft God de grote verdrukking tot een periode van 3,5 jaar verkort. Jezus zei duidelijk als de tijd niet verkort zou worden dan zou geen enkel mens worden gered maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Math. 24: 22. De gemeente is er niet meer en mede daarom slaat het woord uit- verkorenen op het joodse volk. Deze uitleg wordt ondersteund door Math. 24: 15-26. De generatie die niet verdwenen zal zijn zullen de Joden in het Heilige Land zijn die tijdens de grote verdrukking leven.

Kosmische tekenen 
Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zullen er gigantische kosmische tekenen aan de hemel zijn. Jezus zei dat de zon verduisterd zal worden en dat de maan geen licht meer zal geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemel- lichamen zullen door elkaar worden geschud Math. 24: 29 In die tijd zal het tekenen van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen en Jezus zal met macht en grote luister op de wolken van de hemel terugkomen Math. 24: 30. Lezen wij maar in Math. 24: 27, Zach. 14: 12-15 Math. 24: 28 en Openb. 19: 17. De macht van de antichrist zal worden gebroken en de grootheid van de koninkrijken op de hele aarde zal worden toevertrouwd aan de heiligen. Dan. 7: 27. Dit verwijst naar het komende duizendjarige rijk van Christus en naar Israël dat de volken zal regeren Luc. 22: 29 en Ez. 37: 28.
Jezus gaf dit alles aan met een beeld uit de natuur. Leer deze les van de vijgenboom en alle bomen; zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je dat alles ziet dat het einde nabij is Math. 24: 32-33 en Luc. 21: 29-30.

Het onverwachte van de tweede komst
Jezus beëindigde zijn profetische woorden op de Olijfberg met een aantal gelijkenissen. De gelijkenis van de twee dienaren in Math. 24: 45-51, de gelijkenis van de tien meisjes Math. 25: 1-13 en de gelijkenis van de talenten Math. 25: 14-30. In elk van de gelijkenissen leerde Jezus zijn discipelen dat de tweede komst NIET nabij was. Een en ander in tegenstelling tot de verwachting van de apostelen.
Jezus zei Mijn meester blijft voorlopig weg Math. 24: 48, de bruidegom liet op zich wachten Math. 25: 5 en de heer van die dienaren keerde na lange tijd terug Mazth. 25: 19.

Het boek openbaring (in het kort). Het boek openbaring kan als volgt worden ingedeeld: 
Openbaring 1; gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden;
Openbaring 2 en 3; de zeven gemeenten;
Openbaring 4 tot 19; de grote verdrukking;
Openbaring 19: 11-21; de tweede komst van Jezus;
Openbaring 20: 1-10; het Messiaanse koninkrijk;
Openbaring 20:11-15; de grote witte oordeelstroon;
Openbaring 21 en 22; de nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

In de profetie op de Olijfberg plaatste Jezus de opkomst van de laatste antichrist en de grote verdrukking direct na de wereldwijde evangelisatie en direct voor de tweede komst Math. 24: 14-30. De apostel Paulus bevestigde dat in zijn brieven en ook het boek Openbaring geeft dit aan.

Bespreekt het boek Openbaring de werkelijke eindtijd? 
Sommige exegeten benaderen Openbaring historisch en daarmee symbolisch. Dit betekent dat zij de inhoud van het boek op zodanige wijze bekijken dat de gebeurtenissen moeten worden uitgelegd in het historische kader van de tweede helft van de eerste eeuw. De eerste drie hoofdstukken gaan over deze tijdsperiode maar de rest handelt over de toekomst. Openbaring moet daarom futuristisch begrepen worden.
- Ten eerste omdat het boek Openbaring de werkelijke eindtijd behandelt aangezien het de terugkeer van Jezus en het hiernamaals beschrijft. 
- Ten tweede omdat het boek over het beest spreekt, de antichrist. Hoofdstuk 21 en 22 gaan over de toekomstige gebeurtenissen nadat het beest in de poel van vuur is geworpen.
- Ten derde door de verwijzing dat de zon zal verduisteren en de maand de kleur van bloed zal aannemen. Kijken wij maar naar Jesaja, Joel en Amos en ook Zacharia. 
- Ten vierde de grote menigte die uit de grote verdrukking komt. In de profetie op de Olijfberg plaatste Jezus zelf de grote verdrukking na de beëindiging van de wereldwijze evangelisatie.
- Ten vijfde de bediening van Henoch en Elia. Maleachi profeteerde dat Elia zal terugkeren voor de komst van de Messias.

M.a.w. De toekomstige volgorde van de eschatologische gebeurtenissen ziet er als volgt uit: 
- Wereldwijde evangelisatie en de opname van de gemeente;
- De openbaring van de antichrist en de grote verdrukking;
- De terugkeer van Christus en de slag bij Armageddon;
- De vestiging van het Messiaanse koninkrijk.

Tenslotte de hoofdstukken 4 tot 19 van het boek Openbaring geven niet alleen een beeld van de grote verdrukking op aarde maar bevatten ook een aantal wonderlijke visioenen van gebeurtenissen die tijdens het schikbewind van de antichrist op aarde in de hemel plaatsvinden. Lees de hoofdstukken 4 tot 19. Ook tijdens deze zaken heeft God de controle over datgene wat gebeurt op aarde. Het verzegelen van de 144.000 Joden vanuit de stammen van Israël (7: 2-8), de bediening van Henoch en Elia in Jeruzalem (11: 1-12) en de verkondiging van het evangelie door een engel aan hen die op aarde wonen (14: 6) tonen aan dat God vanuit de hemel sterkt betrokken blijft.
De inleiding van de rare en afschrikwekkende apocalyptische visioenen zoals van de vier paarden, demonische sprinkhanen, de paarden met hoofden die op leeuwenkoppen lijken, de grote draak, etc. vormen stuk voor stuk een deel van de centrale boodschap over de tijd van de grote verdrukkingen namelijk dat Satan en de antichrist de bewoners van de aarde zullen kwellen. Mensen die in deze tijd van verdrukking Jezus als hun Verlosser aanvaarden worden vervolgd en vanwege hun geloof onthoofd. Maar laten wij als Zijn gemeente kaar zijn voor het geluid van de bazuin om door onze Heer te worden opgenomen en de ellende van de verschrikkingen te ontvluchten.

Deel 3 eindigt met een stukje openbaring. Wij weten nu dat de gemeente niet meer aanwezig is als de grote verdrukking komt waardoor naar mijn mening het boek openbaring in een wat ander daglicht komt te staan. Het is toch een verschil of wij er doorheen moeten of dat wij er aan voorbij gaan. Even herhalen de 8 negatieve en 3 positieve voorwaarden. Echter hoofdstuk 2 en 3 van het boek openbaring geven ons ook een boodschap als gemeente en als individu en ook dat is belangrijk om te weten. Vandaar dat wij toch maar dit stuk behandelen voordat wij overgaan naar behandeling van onze visie.

In Openbaring 2 en 3 worden 7 gemeenten beschreven. Toen Johannes Openbaring schreef waren dit 7 plaatselijke gemeenten in Klein Azië. Er waren veel plaatselijke gemeenten in Klein Azië maar uit die vele gemeenten koos God er opzettelijk 7 uit. Hij deed dat omdat Hij ze wilde gebruiken als profetische kerken want Openb.1:3 zegt nadrukkelijk dat dit een profetie is. Door deze 7 gemeenten uit te kiezen maakt God ons op profetische wijze duidelijk welke weg de gemeente op aarde zal gaan. Door Openb. 2 en 3 wil God ons laten zien wat de gemeente zal ervaren in de tweeduizend jaar na de totstandkoming van het boek Openbaring. Tevens wil Hij laten zien welke gemeenten Hij veroordeelt en welke Hij prijst.

Efeze (Openbaring 2:1-7).  
Dit is de eerste gemeente, zij vertegenwoordigt de gemeente zoals die aan het einde van de eerste eeuw aanwezig was toen het boek Openbaring geschreven werd.

Smyrna (Openbaring 2:8-11).
Dit is de tweede gemeente. Deze gemeente staat voor de gemeente die na de dood van Johannes aanwezig was van de eerste eeuw tot aan het begin van de vierde eeuw. In deze periode werd de gemeente tien maal vervolgd door het Romeinse rijk. Smyrna beschrijft dus de toestand van de gemeente tijdens de vervolging tussen het apostolische tijdperk en het moment waarop Constantijn het christendom accepteerde.

Pergamum (Openbaring 2:12-17).
De derde gemeente aan het begin van de vierde eeuw in het jaar 313 toen Constantijn het christendom als staatsreligie had aanvaard. Het woord pergamum betekent huwelijk want gedurende deze periode waren de kerk en de wereld met elkaar verenigd en dus als het ware gehuwd. Eerst vervolgde de wereld de kerk maar nu werd de kerk door de wereld met open armen ontvangen. Toen de wereld de kerk binnendrong werd het wezen van de kerk dan ook drastisch gewijzigd.
De eerste drie kerken zijn verdwenen met de komst van de vierde kerk maar de vierde kerk verdween niet toen de vijfde kerk zich aandiende. Sterker nog de vierde, vijfde en zesde kerk zijn samen verder gegaan en dat geldt ook voor de 7e kerk. Dus toen de 7e kerk een aanvang nam bestonden de vierde, vijfde en zesde kerk nog steeds. Openbaring 2 en 3 is dus onderverdeeld in twee groepen, de ene groep bestaat uit de eerste drie gemeenten die niet meer bestaan en de andere groep bestaat uit de laatste vier gemeenten die zullen blijven tot de wederkomst van de Here Jezus. Als dat het geval is moeten er in de profetieën aangaande de laatste 4 gemeenten woorden staan die aantonen dat zij blijven voortbestaan tot aan de wederkomst van de Here Jezus.

Tyatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea 
Tyatira (openbaring 2:18-29);
Sardes (openbaring 3:1-6);
Filadelfia (openbaring 3:7-13); 
Laodicea (openbaring 3:14-22).
Omdat Laodicea de laatste kerk is blijft deze als vanzelfsprekend voortbestaan tot de komst van de Here. Wij zien hier dus dat de eerste drie gemeenten de belofte niet hebben en de laatste vier dus wel. Dit kan dus aan aanwijzing zijn voor het feit dat de laatste vier zullen blijven tot de wederkomst van de Here Jezus. Omdat er dus vandaag 4 verschillende gemeenten bestaan voor de komst van de Here moeten wij ons afvragen wat ons te doen staat en in wat voor relatie moet een kind van God tot deze gemeenten staan.

Tyatira (Openbaring 2:18-29).
Nadat de Romeinse Keizer het christendom als staatsreligie had aanvaard wist het christendom zich gesteund door de politieke macht. In het verleden werd de politieke macht juist gebruikt om het christendom te onderdrukken maar nu wordt de politiek de promotor. Het gevolg werd dat het christendom niet alleen een verbinding met de wereld was aangegaan maar het werd nu ook verheerlijkt door de wereld. Het Griekse woord Tyatira betekent hoge toren. Het christendom was nu een hoge toren geworden zichtbaar voor de wereld, gerespecteerd door de wereld en bewonderd door de wereld.
De meeste theologen zijn het er over eens dat de gemeente te Tyatira naar de R.K. kerk verwijst omdat in het systeem kerk en wereld met elkaar zijn verbonden. Het gevolg hiervan was dat de kerk een belangrijke positie kreeg in de wereld. Wat voor problemen komen daaruit voort. Wel kijken wij naar Izebel die de dienstknechten van de Here leert. De gemeente komt onder haar heerschappij te staan en wordt door haar geregeerd. Het probleem in de R.K. kerk lijkt veel op wat in Math.13 beschreven wordt namelijk de zuurdesem. De bijbel gebruikt deze vrouw om de R.K. kerk uit te beelden. De twee hoofdzonden van Izebel waren hoererij en afgoderij en de Bijbel veroordeelt de leer van Izebel.

Sardes (Openbaring 3:1-6).
De vijfde kerk is Sardes. Het vertegenwoordigt de herstelde kerk, Het volgde tyatira op terwijl deze wel bleef bestaan. Wat staat er van Sardes vers 1-4 je hebt de naam dat je leeft terwijl je in werkelijkheid dood bent. Sardes vertegenwoordigt het Protestantisme. Deze kerk ontstond na de R.K. kerk, ook de reformatie behoort hierbij. De R.K. kerk werd niet alleen machtig zij werd ook heerszuchtig en wreed. Het gevolg was dat men de onderdrukking niet langer accepteerde met als gevolg de reformatie als onderdeel van het protestantisme. Kijken wij daar bijv. naar Maarten Luther. God gaf in die tijd een open bijbel met de waarheid van de rechtvaardiging door het geloof. Men verklaarde gered te zijn niet op basis van eigen werken of door de bemiddeling van priesters maar enkel en alleen door op God te vertrouwen en te kijken naar Jezus Christus.
Wat begon als een religieuze hervorming kreeg al gauw een politieke boventoon toen koningen, politici etc. van de gelegenheid gebruik gingen maken om zich te bevrijden van het juk van Rome. Om die reden werd het protestantisme een beweging die de religieuze en wereldse krachten verbond om de macht van Rome te vernietigen. Sardes was dus dat het de indruk gaf dat het leefde maar in werkelijkheid dood was. Daarom is er in die kerken een grote mengelmoes van kinderen van God en ongelovigen. Dat is op dit moment de situatie van de Protestantse kerk.
Kenmerk van dit geloof is dat zij wel geloven dat God genade geeft maar zij geloven niet dat Hij die bewaren kan, zij geloven dat God zegen kan geven maar zij geloven niet dat Hij dat onophoudelijk kan doen met als gevolg dat zij geloofsbelijdenissen gaan opstellen, regels verzinnen en methoden ontwikkelen waarmee zij proberen de zegen die ze hebben ontvangen vast te houden. Zij doen dat dus vanuit de ziel, de emotie en niet vanuit de Geest. Later wellicht hierover meer.

Filadelfia (Openbaring 3:7-13).
Phileo betekent liefhebben en adelphos betekent broeder. Het betekent dus broederlijke liefde. Van de 7 gemeenten zijn er maar twee die niet gestraft worden en van die twee is er maar een die helemaal goedgekeurd en geprezen wordt. Alleen voor Filadelfia is er lof zonder bestraffing. Wat is het kenmerk van Filadelfia, (3:8). Het kenmerk van Sardes was strijden tegen de dood. Omdat de gemeente vermengd was met de wereld moest zij strijden om in leven te blijven maar filadelfia is broederlijke liefde en de wereld heeft hier dus geen plaats meer want iedereen is elkaars broeder.
Zoals Sardes uit Tyatira voortkwam zo kwam Filadelfia voort uit Sardes. De protestantse kerk komt voor uit de R.K. kerk terwijl filadelfia voortkomt uit de protestantse kerk. Wij weten niet precies welke groep christenen nu in het bijzonder in Filadelfia aanwezig zijn maar het is wel de nieuwe beweging van de Heilige Geest. Filadelfia heeft twee kenmerken in de eerste plaats houden zij zich aan Gods Woord en in de tweede plaats verloochenen zij de naam van de Here niet. Dit zijn christenen die zich door de leiding des Heren houden aan het woord. Zij hebben geen door mensen opgestelde geloofsbelijdenissen maar gebruiken slechts het Woord van God. Zij hebben geen tradities maar alleen het Woord van God. De individuele mening van gelovigen heeft er geen vrij spel omdat alles om het woord van God draait.
Filadelfia verwierp alle geloofsbelijdenissen en keerde eenvoudig terug naar het Woord van God. Gij hebt mijn woord bewaard zegt de Here meer is niet nodig. Gij hebt mijn naam niet verloochend zegt de Here. De kerkgeschiedenis laat vele namen en heiligen zien en de naam van Jezus is in feite op de laatste plaats gekomen. Wat is het verworden. Als iemand u vraagt wat bent u en u zegt ik ben een christen dan is dat niet genoeg want de volgende vraag is dan wat voor soort christen bent u dan. Er zijn geen namen of soorten christenen nodig want dat maakt scheiding. Soms wordt de vraag gesteld wat overwinnen de overwinnaars in Filadelfia eigenlijk. Zien wij het probleem? De overwinnaars in Efeze hebben de verleiding om de eerste liefde te verzaken weerstaan; Smyrna overwint de angst voor de dood; Pergamum overwint de wereld met al haar verleidingen; Tyatira overwint de leerstellingen van een vrouw en Sardus overwint de geestelijke dood en Laodicea overwint de toestand van halfslachtigheid en hoogmoed. Maar Filadelfia heeft niets te overwinnen want de Here is tevreden met alles wat ze hebben gedaan.
En toch is er nog een waarschuwing voor de gemeente. (Openbaring 3:11). Zij moeten vasthouden wat ze hebben en niet verliezen wat ze al hebben. Vasthouden en niet loslaten is de waarschuwing des Heren. De kroon was aan Filadelfia gegeven maar als zij niet volhouden zal hun kroon worden weggenomen en anderen zullen de kroon overnemen.

Laodicea (Openbaring 3:14-22).
Van de 7 gemeenten worden er vijf bestraft, 1 wordt niet bestraft en 1 wordt volledig goedgekeurd dat is Filadelfia. De R.K., de protestante kerk, en Filadelfia blijven allemaal bestaan tot aan de wederkomst van de Here Jezus. De 7de Laodicea blijft ook bestaan tot aan de wederkomst. Als Sardes uit Tyatira komt en Filadelfia uit Sardes dan komt Laodicea uit Filadelfia. Als Filadelfia faalt dan wordt het Laodicea. De val van Filadelfia is nodig om Laodicea te krijgen. Eerst is er sprake van verbeteringen maar bij Laodicea uit Filadelfia is het een verslechtering. Laodicea is het verminkt of vervormd Filadelfia. Als de broederliefde eenmaal verdwenen is worden de rechten en meningen van de mens weer belangrijk. Dat is de betekenis van het woord Laodicea. Een romeins heerser vernoemde de stad naar zijn vrouw Laodios. De naam werd veranderd in Laodicea wat betekent de rechten of meningen van het volk.

Wanneer Filadelfia valt komt de nadruk steeds meer te liggen op mensen in plaats van op broeders, meer op de rechten van de mens dan op broederliefde. Broederliefde is levend, de rechten van de mens zijn dood en als de broederliefde verzwakt (waardoor ook de levende gemeenschap in het lichaam verdwijnt) beginnen de persoonlijke meningen van de individuele broeders de boventoon te voeren. De gedachten van de Here worden niet meer gezocht maar men neemt beslissingen aan de hand van de meerderheid.
Openbaring 3:15-17. Dit is Laodicea. Hoewel het noch heet noch koud is, is het vol van geestelijke trots. Zeggen Ik ben rijk zou genoeg moeten zijn maar Laodicea zegt er nog achteraan Ik heb mij verrijkt en dan volgt nog ik heb aan niets gebrek. Maar God ziet het anders want Hij zegt gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Waar komt die geestelijke trots vandaan. Ongetwijfeld va hun geestelijke geschiedenis. Eens gaf de Here hun genade maar dat is niet meer de realiteit.

Beste mensen wij behoren voort te gaan op de weg van Filadelfia en dus nederig zijn. Zij die voor de Here leven zijn zich niet bewust van hun rijkdom. Zij die voor het aangezicht van de Here hebben gestaan zijn rijk maar zij zijn zich daar niet van bewust. Het was beter voor Mozes dat hij zich niet bewust was van de glans op zijn gezicht want dan had het makkelijk Laodicea kunnen worden. Als wij van mening zijn dat wij alles hebben terwijl wij niet bereid zijn ons leven op te geven en dus onze huidige toestand niet herkennen dan is Filadelfia iets uit ons verleden en is Laodicea ons heden en dat moeten wij voorkomen. De weg van de gemeente, onze keuze.

De R.K., de Protestantse kerk, Filadelfia en Laodicea zullen altijd blijven bestaan tot de wederkomst van Christus. De vraag rest ons welke weg wij willen gaan. Zal ik de R.K. volgen met haar uiterlijke eenheid of misschien de vele denominaties van de Prot. kerk. Of zal ik de weg van Filadelfia gaan of ga ik de kant van Laodicea op. Onthoudt wel dit wanneer wij trots worden op rijkdom en ondertussen het geestelijk leven verwaarlozen komen wij uiteindelijk uit op een situatie waar slechts de rechten en meningen van mensen gelden, het lijkt democratisch maar de weg van God heeft niets met democratie te maken maar alles met verbondenheid in het lichaam van Christus geleid door de Heilige Geest. Wij moeten als individu maar ook als gemeente de positie van Filadelfia innemen en dus het woord van God bewaren en Zijn naam niet verloochenen. De grootste verleiding voor Filadelfia is trots door trots te zijn worden wij arrogant enz. Er rest is namelijk maar een ding en dat is in de tegenwoordigheid van God te blijven leven want dan zullen wij onze rijkdom niet opmerken waardoor wij ook niet trots zullen worden.

Amen

Hebreeën 4:1 t/m 3: “Laat niemand van jullie de indruk wekken achter te blijven” zegt vers 1. Het achterblijven heeft natuurlijk te maken met het historische verhaal n.l. de uittocht uit Egypte en Gods plan om het beloofde land binnen te gaan. Als je het verhaal leest dan hebben ze het nog niet zo slecht in de woestijn, niets versleet, ze hadden voldoende eten en drinken, werden beschermd etc. Maar rust hadden ze niet want het was Gods bedoeling dat ze in Zijn rust zouden ingaan en de dingen in de woestijn hadden daar niets mee te maken. Het heeft namelijk alles te maken met het koninkrijk van God en onze positie daarin, daar mogen/moeten wij groeien en uitbreiden en steeds meer land en gebieden innemen om God daar te laten heersen.

Laten wij hierin niet achterblijven. Wat gebeurde er feitelijk, Een gedeelte van Israël ging niet over de Jordaan waar het eigenlijke erfdeel lag namelijk het beloofde land. Zij waren niet in het geloof verbonden met elkaar. Kijken wij ook naar de verspieders. We hoeven daar niet lang bij stil te staan. Het was fout, ze lieten zich in hun handelen door wereldse en zelfzuchtige overwegingen leiden door hetgeen voor ogen was, door vleselijke motieven. Ze zagen dat het land goed was en kozen daarvoor zonder God te raadplegen. Als hun oog op God gericht was geweest zou de vraag niet eens bij hen zijn opgekomen. Maar zodra wij als mensen niet eenvoudig, niet oprecht zijn komen er omstandigheden in ons leven die leiden tot allerlei vragen met alle gevolgen van dien. Dat Ruben en Gad zich hierdoor niet lieten leiden blijkt uit het hele verhaal.
Het waren mannen van halfslachtigheid, mannen van gemengde beginselen, die zochten naar eigen voordeel en niet de dingen van God zochten Kijk het verhaal verder, het bouwen van een altaar, het misverstand etc. Het is waar alles werd uiteindelijk opgelost maar alles was niet nodig geweest als zij geluisterd hadden naar Gods stem. Wat heeft dit verhaal met ons te maken en wat leert het ons. Wel het is een ernstige waarschuwing, zie toe dat je je eigenlijke positie en het deel dat je verworven hebt niet prijsgeeft, Stel je niet tevreden met de dingen die in deze wereld thuis horen, (de woestijn, de uiterlijkheden), realiseer je ware positie in Christus Een onbeslist christen of iemand die het maar half is verkeert meer in onzekerheid dan iemand die openlijk in de wereld leeft of die ongelovig is. Het gebrek aan werkelijkheid bij belijders berokkent de zaak van God meer nadeel dan zedelijke verdorvenheid van welke aard ook. Christenbelijders die maar op de grens blijven staan, mensen met een halfslachtige houding benadelen op een uiterst gevaarlijke manier de zaak des Heren en werken de vijand in de hand. Wij dienen oprecht te zijn en daadwerkelijk te geloven aan de redding die tot stand is gekomen door de genade. Wij hebben daartoe niet bij gedragen en kunnen daar ook niets aan bijdragen.

Genade verdienen zijn de influisteringen van de tegenstander en zijn bedoeld ons te neer te drukken. Halfslachtigheid wordt door God verafschuwd weet u hoe ik dat weet. Waart gij maar heet of koud nu gij lauw zijn spuug ik u uit. Erger kan het niet staan wij daar even bij stil. Wat leren wij daar nog meer uit. Een keuze maken om in Gods rust te gaan is een maar daar waar gebieden zijn die nog niet door God zijn aangeraakt of waar wij zelf nog strijden en proberen de overwinning te halen is geen rust, bijv. Mensenvrees (angst voor mensen spant een strik), geen discipline in ons geloofsleven, verkeerde gewoontes, iemand anders willen zijn dat God je gemaakt heeft. Laat Jezus je in de rust brengen jijzelf kan dat niet. Wat nog meer. Wij moeten allemaal onze eigen keuzes maken op welk niveau wij willen leven. Een grote groep koos ervoor om helemaal niet in te gaan in het beloofde land. Ze bleven op de grens leven met alle goede bedoelingen. Wij moeten kiezen om wel in te gaan Wat nog meer voordat je het nieuwe begin moet maken moet alles zijn opgeruimd door het geloof moeten wij onszelf hebben afgelegd, wij moeten kiezen voor Golgotha m.a.w. met Christus zijn wij gestorven en met Hem zijn wij weer opgestaan. En tenslotte alle geestelijke rijkdommen in het beloofde land moeten worden uitgebreid, wij moeten ze niet voor onszelf houden 1 Kronieken 4:10b Wil toch mijn gebied vergroten. Het gebed van Jabes Laten wij niet achterblijven omdat wij zien op de wereldse dingen maar laten wij ingaan in de rust van God en vanuit die rust ons gebied in Hem vergroten. Daarom zijn wij hier en laten wij ons beijveren dat zoveel mogelijk in ons leven te doen.

Gods zegen

Wat zegt Gods Woord in het Onze Vader? Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Als wij de Bijbel bestuderen kunnen wij daarin 4 soorten van vergeving onderscheiden Voor het gemak geven wij de 4 soorten maar even een naam. Er is eeuwige vergeving; Er is indirecte vergeving; Er is vergeving t.b.v. herstel van de gemeenschap; en er is bestuurlijke vergeving.

Eeuwige vergeving
De vergeving die wij ontvangen tijdens onze behoudenis noemen wij eeuwige vergeving. Dat is de vergeving waar de Here Jezus over sprak toen Hij zei ……. dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem Luc.24:47. Hier verwijst ook Rom.4:7 naar Zalig wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Wij noemen deze vorm van vergeving eeuwige vergeving omdat God al onze zonden vergeeft en Hij dat voor eeuwig doet. Dat is de vergeving die wij ontvangen bij onze wedergeboorte. Psalm 103-12. Zover het oosten van het westen is zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Indirecte vergeving
Soms maakt God zijn vergeving bekend door de gemeente. Kent u dat. God heeft u uw zonden vergeven. Deze vorm van vergeving noemen wij indirecte vergeving. Joh.20:22-23. En na dit gezegd te hebben blies hij op hen en zeide tot hen Ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt die zijn kwijtgescholden, wie gij ze toerekent die zijn ze toegerekend. Hier geeft de Here Jezus Zijn Heilige Geest aan de gemeente opdat zij Hem kan vertegenwoordigen op aarde en Zijn instrument kan zijn om de mensen de zonden te vergeven. Wat zei Jezus hier. De vergeving hier is gebaseerd op de adem van de Here Jezus op de gemeente waarna Hij zei Ontvang de Heilige Geest en het resultaat daarvan is dat de gemeente dus mag verklaren wiens zonden zijn toegerekend en wiens zonden zijn vergeven. Bedenk echter wel dat de gemeente dit gezag alleen heeft omdat zij zelf onder het gezag van de Heilige Geest staat. Op deze wijze vergeeft God door de gemeente. In de praktische zin vindt dit bijv. plaats als een zondaar tot bekering komt in de gemeente, hij erkent dat hij een zondaar is en vraagt zich af hoe het verder moet. Hij heeft nog geen kennis van Gods genade en vergeving. Als er dan op dat moment iemand van de gemeente aanwezig is die de gemeente kan vertegenwoordigen dan kan hij hem zeggen dat God hem zijn zonden heeft vergeven. Vandaag mag u de Here gaan danken want Hij heeft u aangenomen en uw zonden zijn u vergeven.

Gemeenschapsvergeving
Wat is dat. Samen lezen 1 Joh.1:7-9 en 1 Joh.2:1-2. Deze vergeving is niet de vergeving die wij ontvangen bij onze redding noch de vergeving van de gemeente. Neen dit is de vergeving die wij ontvangen als wij nadat wij tot bekering zijn gekomen weer zondigen. Ook al hebben wij eeuwige vergeving ontvangen wij kunnen zwak worden en opnieuw zondigen waardoor ons contact met God wordt verbroken en dus hebben wij opnieuw vergeving nodig om dat contact te herstellen, de gemeenschap met God te herstellen. Bijv. een dochter heeft een goede relatie met haar moeder maar als haar moeder op een dag weg is, steelt ze enkele koekjes uit de kast, zij heeft dus gezondigd, daarna. Is het contact verstoord maar zij is nog steeds de dochter van haar moeder. Gods kinderen zullen hun positie als kind van God niet kwijtraken door de zonde maar zij zullen wel het contact met God verliezen. Daarom heeft God gezorgd voor een vorm van vergeving die je gemeenschapsvergeving kunt noemen. Waarom noemen wij dat zo omdat door tot God te komen en je zonde te belijden het contact met God weer wordt hersteld. Dit soort vergeving heeft niets te maken met eeuwige vergeving maar houdt verband met onze gemeenschap met God. Daarom de naam gemeenschapsvergeving.

Bestuurlijke vergeving
Over dit soort vergeving lezen wij in: Math.6:14-15, 18 en 21-35 Math.9:2, 5-6 Jac.5:15 Wat is Gods bestuurlijke vergeving. In het verhaal van het meisje is de gemeenschap hersteld door de belijdenis van de zonde en de daarop volgende vergeving maar nu de gevolgen die de moeder in haar houding aanneemt, zij gaat dingen op slot doen zoals bijv. de kasjes en wellicht andere dingen om te voorkomen dat het weer voorkomt, de moeder heeft wel vergeven en gemeenschap is hersteld maar als de moeder volgende keer weggaat doet ze dingen op slot. Haar werkwijze is veranderd, gemeenschap is een ding maar bestuur is iets anders. Wat is bestuur, bestuur is een weg. Gods bestuur is Gods weg. M.a.w. de handelwijze van de moeder is veranderd zij doet dingen op slot. De gemeenschap herstellen is niet zo moeilijk maar het herstel van een wijze van bestuur is wel moeilijk.
De moeder is bang dat de dochter het opnieuw zal proberen en dus kan zij haar dochter niet de volle vrijheid geven, m.a.w. zij moet de teugels wat aanhalen. Haar weg (bestuur) is veranderd. God gaat met ons op dezelfde wijze om. Gemeenschap met God is hersteld echter God kan besluiten om in het vervolg anders met ons om te gaan. Het kan gebeuren dat Gods tuchtigende hand direct over ons komt; het is mogelijk dat God ons niet meer zoveel vrijheden geeft als Hij vroeger gaf. Het kan ook zijn dat er een dag komt waarop God zijn tuchtmaatregelen weer opheft en dat noemen wij bestuurlijke vergeving. In het geval van de moeder betekent dit er een dag komt dat zij vindt dat haar dochter weer te vertrouwen is en de deuren dus niet meer op slot gaan. Dit is bestuurlijke vergeving. Zo is het ook met onze Vader. De gemeenschap is hersteld maar Hij zal anders met u omgaan. Het is voor ons van groot belang te weten dat de tuchtigende hand van God niet zo snel over ons komt maar wanneer hij eenmaal over ons is gekomen dan wordt hij niet zo gemakkelijk van ons weggenomen zeker niet als de tucht zich heeft uitgebreid in omvang en tijdsduur. Wat is bestuurlijke vergeving, het is een uitdrukking van Gods zorg voor ons. Gods omgang met ons en Gods tuchtigen van ons.
Gods zegen.

Under construction

Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
  • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
  • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
  • KVK: 16056622
  • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
  • Onze visie en missie
  • Onze activiteiten
  • Media en verslagen
  • Updates
  • Studies

Best AI Website Creator